Keresztényweb Kereső

A megtérés és az újjászületés
Hisszük, hogy minden embernek szük­sége van megtérésre és újjászüle­tésre, hogy Isten gyermekévé le­gyen, és helyreálljon benne az új teremtés által az isteni képmás.
Miután az ember a Szentlélek munkája által felismeri elveszett, bűnös állapotát, személyes felelőssége, hogy megbánva és megvallva bűneit, elforduljon addigi életmód­jától, odaforduljon Istenhez, hittel elfogadja Jézust megváltó­jául és új, Istennek tetsző életet kezdjen.
Figyelem: jelölj ki magadnak tetszőleges szöveget az autómata felolvasáshoz! Kijelölés után kattints a megjelenő hangszóró ikonra (mobilon nem működik).

A megtérést az ember gondolkodásmódjá­nak, értékrendjének és cselekedeteinek megvál­tozása bizo­nyítja. Isten az önkéntes döntés nyomán a bűnbocsánat békéjét[xii] és örömét ajándékozza a megtérőnek, aki az Ige és a Szentlélek együttes munkája által „felülről", újonnan születik. Az újjászületés egy új, szellemi valóság és állapot kezdete az ember életében.
A megtérés és az újjászületés két külön­böző, de szorosan összetartozó esemény.
 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet (Lk 19,10).
És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve (Lk 24,47).
Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa (Mt 4,17).
Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen (2Pt 3,9).
 Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek (Jn 3,5-7).
 Isten elküldte Fiát, ... hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya." (Gal 4,4-6)
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által (Gal 3,26).
 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre (2Kor 5,17).
 És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett (Jn 16,8-11).
 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól (1Jn 1,9).
Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek (ApCs 3,19).
 Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek (Zak 1,3)!
 Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne (Kol 2,6).
 Olvasandó: A tékozló fiú példázata (Lk 15,11-24).
 Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm 12,2).
 Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak (Lk 3,8).
Térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan (ApCs 26,20).
[xii] Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által (Róm 5,1).
 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen (Zsolt 51,14).
Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre (Zsolt 97,11).
 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek (Jn 1,12-13).
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre (2Kor 5,17).
 Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát (ApCs 2,38).
A megszentelődés
Valljuk, hogy a „megszentelt" bibliai fogalom jelentése: elkülönített. A hívő ember helyzetét tekintve egyrészt elkü­lönített a világtól, bűntől, mert attól tartózko­dik, másrészt Isten számára elkülönített személy, neki él, ezért szent.
Hisszük, hogy a megszentelődés a Szentlé­lek munkája a hívőben, mely által Jézus Krisztus jelleme egyre jobban kiformálódik az életében. Ez tehát nem egyszeri, egyetlen meg­határozott esemény, hanem folyamat, amely az újjá­szüle­téskor kezdődik, és a földi életpálya végéig tart. A gyakorlati életszentségre való tö­rek­vés, az Úrhoz méltó életvitel minden hívő­nek feladata.
 Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet (Róm 6,22).
Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett (Ef 4,22-24).
 A Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett (1Kor 1,2).
 Az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen (1Pt 1,2).
 Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között (Róm 8,29).
Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre (2Kor 3,18).
 Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára (Fil 1,6).
 Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat (Zsid 12,14).
Hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok." (1Pt 1,15-16)
 Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében (Kol 1,10).
http://www.agape.punkosdi.hu/6-megvaltas  Közösségi megosztás
Pin It
A pokoli apuka - mozifilm

A pokoli apuka - mozifilm
A jó és a rossz találkozik, majd a rossz erőszakot tesz a jón, akinek ebből [ ... ]

FilmekTovább...
A gyülekezet

A gyülekezet
Hisszük, hogy az újszövetségi gyüleke­zet az újjászületett hívők közössége, [ ... ]

TanításokTovább...
Gabriella Rocha - Gospel énekesnő

Gabriella Rocha - Gospel énekesnő
1994-ben született Brazil gospel énekesnő.
Dalait milliószámra [ ... ]

ZeneTovább...
Októberi csecsemő - mozifilm

Októberi csecsemő - mozifilm
A történet alapját az abortusztúlélő, Gianna Jessen bizonysága adta. Gianna [ ... ]

FilmekTovább...
Beckah Shae

Beckah Shae
Amerikai pop énekesnő, eltelve Jézussal. A klipjei befogadhatóak a mai fiatalok számára. [ ... ]

ZeneTovább...
Az ember bűne és bukása

Az ember bűne és bukása
Hisszük, az embert Isten úgy és arra teremtette, hogy közösségben éljen [ ... ]

TanításokTovább...
Nicole Weider topmodell

Nicole Weider topmodell

Így küzd egy keresztény divatmodell a túlszexualizált magazin lélekrombolása [ ... ]

ModellTovább...
A Szentlélek munkája

A Szentlélek munkája
Hisszük, hogy a Szentlélek együttmű­ködött az Atyával és a Fiúval a terem­tésben [ ... ]

TanításokTovább...