Keresztényweb Kereső

A Szentlélek munkája
Hisszük, hogy a Szentlélek együttmű­ködött az Atyával és a Fiúval a terem­tésben és a megváltás művének vég­hezvitelében. Munkálkodott és megnyilatkozott a prófétákban, Jézus Krisztus személyében, tanításában és tetteiben, az apos­tolokban, és azóta is megnyilvánul a hívőkben, illetve azok közösségében, a gyülekezetben.
Figyelem: jelölj ki magadnak tetszőleges szöveget az autómata felolvasáshoz! Kijelölés után kattints a megjelenő hangszóró ikonra (mobilon nem működik).

Általános kitöltetéséről jövendöltek az Ószövetség prófétái. Kiáradása a Messiás sze­mélyéhez kapcsolódik: az Úrnak Lelke nyugszik rajta; ő (Krisztus) az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. A Szentlélek közösségben volt Jézus­sal emberi létének minden mozzana­tában: fogantatásában, születésében, bemerítke­zésében, pusztai megkísértetésében, tanításában és csele­kedeteiben, keresztre feszítésében, feltámadásá­ban.
Hisszük, hogy az újszövetségi gyülekezet korszakában a Szentlélek munkálkodik a világ­ban, meggyőz, nyilvánva­lóvá teszi a valóságot a bűnről, az igazságról és az ítélet­ről. Ő az, aki a hívő embert újjászüli, megszenteli; tanítja, ve­zeti, tanácsolja, megfeddi, bátorítja, vigasz­talja, esedezik érte, és elpecsételi a teljes meg­váltás napjára; képessé teszi arra, hogy az Úrral és a gyülekezettel valóságos közösségben legyen, megteremje a Lélek gyümöl­csét.  Ő az, aki ajándékokat ad.[xii] A Szentlélek által törté­nik majd a feltámadás.
A Szentlélek minden tevékenységében Krisztust dicsőíti, és őrá mutat.
 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött (1Móz 1,2).
Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét (Zsolt 104,30).
Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent (ApCs 17,25).
 Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának." (Lk 1,35)
A Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek (Zsid 9,14).
Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által (Róm 8,11).
 Ekkor az ÚR felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abíezer nemzetségét (Bír 6,34).
Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált, és harcolt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre: Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét (Ézs 63,10-11)?
Mintha egy kéz nyúlt volna ki, megragadott engem a hajamnál fogva. Fölemelt engem a lélek az ég és a föld közé, és elvitt Jeruzsálembe isteni látomásban, a Belső-kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Istent bosszúságra ingerlő bálvány foglalt helyet (Ez 8,3).
Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk... (ApCs 4,8).
Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget (Ez 36,25-29).
 Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak (Jóel 3,1).
 „Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét." (Lk 4,18-19)
Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket (Mt 3,11).
 Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke (Ézs 11,2).
A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának (Lk 1,35).
És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb... A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki (Mk 1,10.12-13).
A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték... (ApCs 10,37-39).
 És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett (Jn 16,8-11).
 „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. ... A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született." (Jn 3,5.6.8)
Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk (1Kor 12,13).
Kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által (2Thessz 2,13).
 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek (Jn 14,26).
A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell (Lk 12,12).
Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek (Jn 16,13).
Segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. ...maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal (Róm 8,26).
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk (Róm 8,16).
Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására (Ef 1,13-14).
Ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára (Ef 4,30).
 Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk (1Jn 4,13).
A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, ...akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által (Ef 2,20.22).
 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22-23).
[xii] A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz (1Kor 12,4).
De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja (1Kor 12,11).
 Az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által (Róm 8,11).
 Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek (Jn 16,14).
http://www.agape.punkosdi.hu/

Közösségi megosztás
Pin It
Számítógépes szimuláció: Hogyan lesz a világ keresztény?

Számítógépes szimuláció: Hogyan lesz a világ keresztény?
Milyen lenne a világ, ha egy országból [ ... ]

SzimulációTovább...
A karizmák (kegyelmi ajándékok)

A karizmák (kegyelmi ajándékok)
Hisszük, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek megnyilvánulásai [ ... ]

TanításokTovább...
A Sátán és a bukott angyali lények

A Sátán és a bukott angyali lények
Hisszük, hogy a Sátánt Isten angyal­fejedelemnek teremtette. [ ... ]

TanításokTovább...
Gyerektábor kereső

Gyerektábor kereső
Az egyik legjobb tábor kereső, nem keresztény, de a keresztény táborok is hirdetve [ ... ]

IfjúságiTovább...
Bellagirl Magazin

Bellagirl Magazin
Trendivé teszi a kereszténységet az a hiánypótló, tinilányoknak szóló új nyomtatott [ ... ]

MagazinTovább...
Christeens

Christeens
Elmúltál már 13, de nem vagy még 19?
Keresztény fiatalokból álló közösséget keresel?
Csatlakozz [ ... ]

IfjúságiTovább...
Késő Éjszaka

Késő Éjszaka - Late One Night (Christian short film)
Az egyik szereplő a földi pokolban éli az életét. [ ... ]

FilmekTovább...
Riport Istennel (2018)

Riport Istennel (2018)Egy tehetséges, de kezdő újságíró olyan helyzeteket él át, amelyek  [ ... ]

FilmekTovább...