Keresztényweb Kereső

A harci kedv
Figyelem: jelölj ki magadnak tetszőleges szöveget az autómata felolvasáshoz! Kijelölés után kattints a megjelenő hangszóró ikonra (mobilon nem működik).
2 Móz. 15,3 „Vitéz harcos az Úr, az Ő neve Jahve” Meghatározások a vitézről: hős katona, bátor harcos, vitézkedik, helytáll, kitesz magáért. Itt elsősorban nem  valamilyen  rangról  van  szó,  hanem  arról,  ahogy  egy  vitéz  viselkedik,  amit  sugall a jelenléte, amilyen kitartó, és rendíthetetlen. Amilyen a helytállása, mint katonának.Néhány Ige az Úr harcosságáról, harci kedvéről. Ez fontos, hiszen Ő a Seregek Ura s az Őharcossága motiválja a mai harcosokat, hogy kövessék mesterüket!   A  zsoltáros  78,  65-66  szakaszban  beszél  az  Úr  harcosságáról  és  hősiességéről: „Akkor felserkent az Úr, mintegy álomból, mint hős, aki bortól vígad. És visszaverte ellenségeit, s örök gyalázatot vetett rájuk”.Az,  hogy  „felserkent”,  arra  utal,  hogy  mindig  kész  a  harcra,  és  nem  arra,  hogy  Isten  „szunyókálna”.  Egyébként  az  Ige  is  mondja:  „Nem  szunnyad,  és  nem  alszik  az  Izraelnek  őrzője”! (Zsolt.  121,4)  A  másik  fontos  tény  ebben  az  Igében  az,    hogy:  „Visszaverte ellenségeit”! Tehát  az  Úr  egy  Győztes  Harcos!  Nem  is  csak  egy  győzelmet  arat,  hanem  örök gyalázatot vet ellenségeire. Ez óriási biztatás a számunkra! Ésaiás próféta is úgy ismeri az Urat, mint egy hőst. A 42. rész 13. versében ezt írja: „Az Úr, mint egy hős kijön, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg, és ellenségein erőt vesz”.Az Úr „kijövetele” magabiztos. A hadakozó kifejezés utal arra, hogy már sok harcotvívott.Szent harag tölti el az ellenségének minden gonoszságával szemben. Ez a harag, mintegy feltüzesedve,   még   tovább   gerjeszti   a   harci   kedvét,   a   gonoszság   megbüntetésére,   legyőzésére, megbénítására. Az  Úr  szentsége  és  igazsága  nem  tűrheti  el  a  gonoszság  térnyerését!Az Úr példát mutat és, Ő rendel harcosokat az Ő seregébe!Ugyancsak Ésaiástól idézek egy Igét. A 13, 3-at: „Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek, és elhívtam    erőseimet    haragomnak    véghezvitelére,    akik    énbennem    büszkén    örvendenek”! Az  Úr  harcosai,  elszántak,  az  Úr  maga  szentelte  felőket  harcosokká,  nem  gyáva,  hanem  vitéz harcosokká. Bátrak is, mert erejük az Úr által, az Úrból, az Ő hősiességéből származik. Ahogy  egy  hős  hadvezér  „erőt  ad”  a  harcosainak,  úgy  ad  erőt  az  Úr  az  Ő  harcosainak  a  saját, mindent felülhaladó EREJÉVEL és harcias kiállásával. Az Úr harcosai „büszkék” is a „vezérükre”,  ezért  örömmel  mennek  a  harcba!  Az  örömük  az  Úrban  van,  a  Seregek  Urában! Véghezviszik  az  Úr  parancsát,  méltó  büntetést  mérnek  a  gonoszsággal  megtelt  ellenségre, érvényre juttatják az Ő jogos haragját! Nem kímélik az ellenséget! Nézzük meg Dávid hőseit!  Az  1  Sám.  23.  rész  32  olyan  hőst  sorol  fel,  akik  „követték  mesterüket”  Dávidot  mindenben!  Dávidnak  sok  jó  katonája  volt,  de  akiket  itt  megemlít  a  felsorolásban,  azok  mind  kitűntek  a  többiek közül, a hősies viselkedésükkel, a hatalmas kitartásukkal, győzelmükkel, a másokat is  bátorító  hozzáállásukkal.  Fel  lehetett  nézni  rájuk,  tanulni  lehetett  tőlük. Nekünk  is  kell  tanulnunk az Isten hőseinek harcaiból, győzelmeiből! Ilyen szemmel nézzünk rájuk! Joseb-Bassebet   800   embert   sebesített,   és   ölt   meg   a   harcban.   Ez   hatalmas   harci   teljesítmény,  ami  nagy  kitartásról,  és  hatalmas  harci  tapasztalatról  szól.  Ezt  semmilyen  iskolában,  vagy  elméleti  tanfolyamon  nem  lehet  megszerezni.  Ez  csak  a  gyakorlatban  sajátítható el. Ha nem harcolunk, hogy fogunk tapasztalatot szerezni? Eleázár,  addig  harcolt,  amíg  keze  a  kardra  „ragadt”,  ez  azt  jelentette,  hogy  már  görcsöt  kapott  a  keze,  de  még  akkor  is  folytatta.  A  harc  nem  a  kényelemről  szól.  A  harc  fizikai  erőfeszítést  igényel.  Még  a  szellemi  harcra  is,  kell  a  szellemi  erő  mellett  a  fizikai  erő  is,  mert  néha  a  „lélek  kész,  de  a  test  erőtlen”.  Hiszem,  hogy  a  böjtölés  és  imádság  által  kapott  erő, nem  legyengíti  a  testet,  hanem  az  Úr  erejével  megtelve  képes  a  harcot folytatni, minden fáradtság ellenére is.Samma  megvédte  a  lencseföldet  sok  száz  filiszteussal  szemben.  Kiállt  annak  a  földnek  a  szélére,  és  azt  mondta  az  ellenségnek,  ti  ide  nem  jöttök  be!  Ez  a  föld  az  enyém,  és  nem  hagyom,  hogy  ti  elvegyétek  azt!  Van-e  ilyen  harci  kedvünk?  Odaállunk  a  családunkért,  a  gyülekezetünkért, a közösségünkért, és mondjuk az ellenségnek, te ide nem jössz be? Tudatosul bennünk, hogy mi a miénk, és felelősséget érzünk érte? Készek vagyunk harcolni azért,   amit   az   Úrtól   kaptunk,   mint   örökséget?   Legyünk   „Sammák”,   akik   megvédik   értékeiket!Van  3  hős,  akik  elmentek  a  betlehemi  kúthoz  Dávidnak  vízért,  amikor  megszomjazott.  Ők keresztülvágtak   az   ellenségen,   hogy   a   kúthoz   juthassanak.   Ez   bravúros   dolog   volt.   Életveszélyes „mutatvány”, ha szabad ezt mondani, mert nem annak szánták.Ők mindenre készek voltak a mesterükért, Dávidért.Nagyon összecsengenek ezzel Pál apostol szavai: „De   semmivel   sem   gondolok,   még   az   én   életem   sem   drága   nekem,   csakhogy   elvégezhessem  az  én  futásomat  örömmel,  és  azt  a  szolgálatot,  amelyet  vettem  az  Úr  Jézustól, hogy bizonyságot tegyek, az Isten kegyelmének evangéliumáról”! Mi hogyan állunk ezzel?  Féltjük  az  életünket?  Meg  akarjuk  tartani  azt?  Jézus  mondja,  hogy  aki  ilyen  módon  akarja  „megtartani”,  az  el  fogja  veszíteni.  Aki  pedig  kész  még  arra  is,  hogy  elveszítse  az  meg fogja tartani azt.Legyünk készek mindenre az Úrért! Abisai, aki egymaga 300 ellenséget ejtett el, szintén hősként áll előttünk, aki nem futamodott meg,  aki  állt  a  csata  hevében  is  a  maga  helyén.  Nem  „elégedett  meg”  egy-két  katona  legyőzésével, hogy azután ünnepeltesse magát, hanem amíg jött az ellenség, addig ő nem hátrált.  Nekünk  is,  be  kell  rendezkednünk  a  hosszadalmasabb  harcra,  mert  ellenségünk  nemcsak  egy-két  támadást  fog  intézni  ellenünk.  Ahogy  az  Úrnak  örökké  való  harca  vanAmálek  ellen,  úgy  az  Isten  népének  örökkévaló  harca  van  a  Sátán  ellen!  Az  Úr  adjon  nekünk „abisai-féle” lelkületet a harchoz! Bátorító az a tudat, hogy az Úr velünk van ebben a harcban! Mi az Ő katonái, az Ő harcosai vagyunk. Legyünk hát hősök! Benája az, aki fővezéreket ölt meg és még az oroszlánt is elejtette. Ő nemcsak egy hős volt, hanem  a  hadvezérek  egyike,  később  pedig  fővezére  Izraelnek.  Nagyon  fontos,  hogy  legyenek olyan „tábornokok” Isten népe között, akik képesek a gonoszság fejedelmeinek a legyőzésére.  Akik  nem  félnek  az  „ordító  oroszlántól”,  aki  szertejár  és  lesi,  hogy  kit  nyelhetne el. Imádkoznunk kell ilyen harcosokért, és felsorakozni mögöttük! Mit mond nekünk az Újszövetség a harcról? Jézusról mondja Pál:„Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta,  diadalt  véve  rajtuk”!(Kol.  2,15)  Ez  azt  jelenti,  hogy  Jézus  elvette  a  fegyvert  ezeknek,  a  hatalmasságoknak  a  kezéből.  Nem  kikapta  a  kezükből,  azután  elfutott  vele,  hanem ártalmatlanná, ellenállásra  képtelenné  tette  őket.  Megkötözve  diadalt  aratottfelettük, és ezt bátran meg is mutatta a szellemvilágnak. De nem csak nekik, hanem nekünk is. Bátorít ez minket? Kell, hogy hatalmas erőt merítsünk Jézus győzelméből!Pál a következőt mondja Timóteusnak a szellemi fiának az 1 Tim. 6, 12 -ben:  „Harcold meg a  hitnek  szép  harcát,  nyerd  el  az  örök  életet...”!  Néhányan  gondolhatják  azt,  hogy  hogyan  lehetne  egy  harc  szép,  mikor  az  életre-halálra  megy  ki.  Csakhogy  itt  Pál  a  hitnek  harcárólbeszél.  A  saját  bizonyságtétele  is  ez:  „Ama nemes  harcot  megharcoltam,  futásomat  elvégeztem, a hitet megtartottam”. (2 Tim. 4, 7)  

Azért  szép  és  nemes  ez  a  harc,  mert  nem  anyagi  javakért  történik,  nem  emberi  javak  és  a  hatalom  megszerzése  a  cél.  Ez  az  Isten  Országának  a  harca  a  Sötétség  Erőivel.  Ez  az  Igazság harca a Hamisság ellen.  Ez  a  harc  a  gonoszság  végeleges  legyőzésére  irányul,  emberek  kiszabadítására  a  gonosz  hatalma  alól,  hogy  átkerüljenek  az  Isten  Fiának  Országába.  Ez  a  legfelsőbb  rendű  harc,  amiben részt venni, és győzni a legnagyobb dicsőség egy vitéz számára.  Pál  tovább  tanácsolja  „fiát”  Timóteust  a  2  Tim.  2,  3-4  által:  „Te  azért  a  munkának  terhét  hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze! Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetsszék annak, aki őt harcossá avatta”.A  jó  katona  gyakorlatozik,  figyel  az  erőnlétére.  Az,  hogy  nem  „elegyedik  bele  az  élet  dolgaiba”,  azt  is  jelenti,  hogy  számára  nem  a  mindennapi  dolgok  a  legfontosabbak.  Szeme előtt van, hogy ő egy harcos, akinek az Isten munkája fontosabb a közönséges dolgoknál. Tudja,  hogy  ez  a  munka  és  harc  teherhordozással  jár,  de  vállalja,  mégpedig  tudatosan. Nem  emberekre  néz,  nem  tőlük  vár  dicséretet,  egyvalakinek  akar  tetszeni,  annak,  aki  őt harcossá aratta. Az Ő Urának, Jézusnak. Mindnyájunknak  mondja  Isten  Igéje:  „Mert  nem  kaptatok  szolgaság  lelkét  ismét  a  félelemre,  hanem  a  Fiúság  Lelkét  kaptátok,  aki  által  kiáltjuk:  Abbá  Atyám”!  (Rm.  8,15)  Megerősíti ezt az Igét a következő is a: 2 Tim. 1, 7 által: „Mert nem félelemnek Lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek szeretetnek és józanságnak lelkét.” Ezek  az  Igék  rá  akarják  irányítani  a  figyelmünket  arra,  hogy  a  Fiúság  Lelke  által,  mi  erőt, bátorságot, felhatalmazást, és kenetet kaptunk arra, hogy győztes, hős harcosok legyünk az Úrban! Gerjeszd   fel   a   harci   kedvedet,   az   Úrban!   Az   Úr   által   Te   győztes   vagy!   Győzelemre vagy felkenve a Szent Szellem Hatalma által! Örülsz neki? Örülj!

Nyeste Ferenc OIH vezető
https://csabanyeste.wixsite.com/ 

Több OIH tanítás (Pdf): https://csabanyeste.wixsite.com/oihima/tanitasok-az-imarol  

 Országos Imacsoport Hálózat

 

Közösségi megosztás
Pin It
A Szentháromság

A Szentháromság
Hisszük, hogy van egy élő, örökkévaló Isten. Az egy Isten az Atya, a Fiú és [ ... ]

TanításokTovább...
Rádió állomás

Rádió állomás

Tesztelés alatt

RádióTovább...
A gyülekezet

A gyülekezet
Hisszük, hogy az újszövetségi gyüleke­zet az újjászületett hívők közössége, [ ... ]

TanításokTovább...
Fiatal lányt keresünk

Fiatal lányt keresünk videókliphez
Fiatal lányt keresünk egy most készülő videó kliphez, aminek [ ... ]

castingTovább...
Autómata felolvasás!

Autómatikus szöveg felolvasásFigyelem: jelölj ki magadnak tetszőleges szöveget az autómatikus felolvasáshoz [ ... ]

UncategorisedTovább...
Székhelyszolgáltatás

Székhelyszolgáltató keresztény tulajdonossal.
Szolgáltatásaink:
1. Székhely biztosítása
2. Levelezési [ ... ]

SzolgáltatásokTovább...
Mel Tari: Mint sebesen zúgó szél (keresztény e-könyv)

Mel Tari: Mint sebesen zúgó szél (keresztény e-könyv)
Indonéziában, egy szokványos istentiszteleten [ ... ]

KönyvekTovább...
Meztelen emberek

Meztelen emberek


Isten meztelennek teremtette az első emberpárt.
De a kígyó, aki maga a sátán volt [ ... ]

EvangelizációTovább...